Νοσηλευτική Υπηρεσία

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε (6) Τμήματα που καλύπτουν τα Τμήματα, όλων των Τομέων της Ιατρικής Υπηρεσίας, τα Διατομεακά Τμήματα καθώς και τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία.
Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 2071/92 όπως ισχύει η οποία αποτελείται από:

 • Τον/ην Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο.
 • Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος.
 • Ένα (1) νοσηλευτή τμήματος.

Αρμοδιότητες Νοσηκευτικής Υπηρεσίας
Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζονται ως ακολούθως:

 1. Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.
 2. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό.
 3. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχομένων υπηρεσιών.
 4. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων, Π.Δ.,
  τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητού αυτού.
 5. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου.
 6. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, διάθεση και κατανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων.
 7. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νοσηλείας των ασθενών.
 8. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων.