Διοίκηση

Τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι:

  1. Το Διοικητικό Συμβούλιο.
  2. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου.

Τα ανωτέρω όργανα διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005, όπως ισχύει.