Διοίκηση

Τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι:

  1. Το Διοικητικό Συμβούλιο.
  2. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου.
    Τα ανωτέρω όργανα διέπονται από τις διατάξεις του
    άρθρου 7 του Ν. 3329/2005, όπως ισχύει.
  3. Ο Υποδιοικητής του άρθρου 15 του Ν. 4025/11