Διοικητική – Οικονομική

1. Η Διοικητική−Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις ως ακολούθως:

  • α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού− Οικονομικού
  • β) Υποδιεύθυνση Τεχνικού

2. Κάθε Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε Τμήματα ως ακολούθως:

α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού− Οικονομικού

Τμήματα:

  1.  Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  2. Γραμματείας
  3. Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων, Επειγόντων Περιστατικών και ΚΕΦΙΑΠ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
  4. Κίνησης Ασθενών
  5. Οικονομικού
  6. Επιστασίας−Ιματισμού

β) Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Τμήματα:

  1. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
  2. Τεχνικού