Επειγόντων Περιστατικών

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΤΕΠ  3  2
 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’  1 ιατρός
 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ 1 ιατρός
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 14
ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 3