α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΕΝΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1 Πνευμονολογίας Γ4α/Γ.Π. 17329/12.03.2020 1 36 μήνες
2 Γενικής Ιατρικής Γ4α/Γ.Π. 20344/24.03.2020 3 36 μήνες
3 Ορθοπεδικής Γ4α/Γ.Π. 56396/21/14.02.2021 1 36 μήνες
4 Χειρουργικής Γ4α/Γ.Π. 56396/21/14.02.2021 1 36 μήνες