Λίστες Χειρουργείων

Λίστα Χειρουργείου 03/04/2023 - 07/04/2023
Λίστα Χειρουργείου - Επείγοντα 27/03/2023 - 02/04/2023
Λίστα Χειρουργείου 27/03/2023 - 31/03/2023
Λίστα Χειρουργείου - Επείγοντα 20/03/2023 - 26/03/2023
Λίστα Χειρουργείου 20/03/2023 - 24/03/2023
Λίστα Χειρουργείου - Επείγοντα 13/03/2023 - 19/03/2023
Λίστα Χειρουργείου 13/03/2023 - 17/03/2023
Λίστα Χειρουργείου - Επείγοντα 06/03/2023 - 12/03/2023
Λίστα Χειρουργείου 06/03/2023 - 10/03/2023
Λίστα Χειρουργείου - Επείγοντα 27/02/2023 - 05/03/2023
Λίστα Χειρουργείου 28/02/2023 - 03/03/2023
Λίστα Χειρουργείου - Επείγοντα 20/02/2023 - 27/02/2023
Λίστα Χειρουργείου 20/02/2023 - 24/02/2023
Λίστα Χειρουργείου - Επείγοντα 13/02/2023 - 19/02/2023
Λίστα Χειρουργείου 13/02/2023 - 17/02/2023
Λίστα Χειρουργείου - Επείγοντα 06/02/2023 - 10/02/2023
Λίστα Χειρουργείου 06/02/2023 - 10/02/2023
Λίστα Χειρουργείου 27/01/2023
Λίστα Χειρουργείου 20/01/2023
Λίστα Χειρουργείου 09/12/2022
Λίστα Χειρουργείου 02/12/2022
Λίστα Χειρουργείου 25/11/2022
Λίστα Χειρουργείου 12/07/2019
Λίστα Χειρουργείου 28/06/2019
Λίστα Χειρουργείου 14/06/2019
Λίστα Χειρουργείου 31/05/2019
Λίστα Χειρουργείου 17/05/2019
Λίστα Χειρουργείου 03/05/2019
Λίστα Χειρουργείου 19/04/2019
Λίστα Χειρουργείου 05/04/2019
Λίστα Χειρουργείου 22/03/2019
Λίστα Χειρουργείου 08/03/2019
Λίστα Χειρουργείου 22/02/2019
Λίστα Χειρουργείου 08/02/2019
Λίστα Χειρουργείου 25/01/2019
Λίστα Χειρουργείου 04/01/2019
Λίστα Χειρουργείου 30/11/2018
Λίστα Χειρουργείου 16/11/2018
Λίστα Χειρουργείου 02/11/2018
Λίστα Χειρουργείου 19/10/2018
Λίστα Χειρουργείου 05/10/2018
Λίστα Χειρουργείου 21/09/2018
Λίστα Χειρουργείου 14/09/2018
Λίστα Χειρουργείου 31/08/2018
Λίστα Χειρουργείου 17/08/2018
Λίστα Χειρουργείου 03/08/2018
Λίστα Χειρουργείου 20/07/2018
Λίστα Χειρουργείου 06/07/2018
Λίστα Χειρουργείου 22/06/2018
Λίστα Χειρουργείου 08/06/2018
Λίστα Χειρουργείου 25/05/2018
Λίστα Χειρουργείου 11/05/2018
Λίστα Χειρουργείου 30/03/2018
Λίστα Χειρουργείου 23/03/2018
Λίστα Χειρουργείου 16/03/2018
Λίστα Χειρουργείου 02/03/2018
Λίστα Χειρουργείου 23/02/2018
Λίστα Χειρουργείου 09/02/2018
Λίστα Χειρουργείου 26/01/2018
Λίστα Χειρουργείου 19/01/2018
Λίστα Χειρουργείου 05/01/2018
Λίστα Χειρουργείου 15/12/2017
Λίστα Χειρουργείου 01/12/2017
Λίστα Χειρουργείου 17/11/2017
Λίστα Χειρουργείου 01/11/2017
Λίστα Χειρουργείου 27/10/2017
Λίστα Χειρουργείου 20/10/2017
Λίστα Χειρουργείου 13/10/2017
Λίστα Χειρουργείου 06/10/2017
Λίστα Χειρουργείου 29/09/2017
Λίστα Χειρουργείου 15/09/2017
Λίστα Χειρουργείου 01/09/2017
Λίστα Χειρουργείου 25/08/2017
Λίστα Χειρουργείου 4/08/2017
Λίστα Χειρουργείου 28/07/2017
Λίστα Χειρουργείου 14/07/2017
Λίστα Χειρουργείου 30/06/2017
Λίστα Χειρουργείου 23/06/2017
Λίστα Χειρουργείου 16/06/2017
Λίστα Χειρουργείου 9/06/2017
Λίστα Χειρουργείου 2/06/2017
Λίστα Χειρουργείου 26/05/2017
Λίστα Χειρουργείου 19/05/2017
Λίστα Χειρουργείου 12/05/2017
Λίστα Χειρουργείου 5/05/2017
Λίστα Χειρουργείου 21/04/2017
Λίστα Χειρουργείου 7/04/2017
Λίστα Χειρουργείου 31/03/2017
Λίστα Χειρουργείου 24/03/2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας την 30 Δεκεμβρίου 2016, Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 4316 ορίζεται η παρακάτω απόφαση για τον τρόπο κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου:
Αριθμ. Α3α/οικ.97136 (2)

Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις- του άρθρου 58 του ν. 4368/2016 Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 21/Α/2016)- του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α/2005), όπως ισχύει κάθε φορά.
  – του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
 2. Την με αριθ. 08/2016 Γνωμοδότηση (Γ/ΕΞ/7073-1/ 22-11-2016) της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 3. Την υπ’ αρ. πρωτ. Υ25/06.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144/Β/2015).
 4. Την υπ’ αρ. πρωτ. Β1α/οικ. 97124/23-12-2016 εισήγηση της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών τουΥπουργείου Υγείας.
 5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
  1. Ορισμός. Λίστα Χειρουργείου είναι ο κατάλογος στον οποίο απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας των προς εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων.
  2. Για την κατάρτιση της Λίστας Χειρουργείου ακολουθούνται τα παρακάτω:
   • Σε κάθε Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. ορίζεται ως υπεύθυνος παρακολούθησης και ελέγχου της διαδικασίας διαμόρφωσης της Λίστας Χειρουργείου ο Αναπληρωτής Διοικητής και όπου δεν υπάρχει, ο Διοικητής. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου ορίζει ως υπεύθυνο/η για τη σύνταξη της λίστας χειρουργείου -έναν τουλάχιστον- υπάλληλο του νοσοκομείου. Ο εν λόγω υπάλληλος σκόπιμο είναι να προέρχεται, πρωτίστως, από το στελεχιακό δυναμικό του Τμήματος/Γραφείου Κίνησης ασθενών.
   • Κάθε χειρουργός, μετά την κλινική εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς, αξιολογεί τη σοβαρότητα της νόσου, κατατάσσει το περιστατικό σύμφωνα με τον πίνακα της παρ. στ. της παρούσας και συντάσσει τεκμηριωμένο σημείωμα, ανεξάρτητα αν η κλινική εκτίμηση έγινε κατά την πρωινή ή την ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου. Σε περίπτωση που το περιστατικό, κατά το χρονικό διάστημα αναμονής της χειρουργικής επέμβασης, παρουσιάσει επιπλοκές και κρίνεται σοβαρότερο από άλλο περιστατικό της ίδιας κατηγορίας, έτσι ώστε να απαιτείται η μετακίνηση του στη λίστα είτε η έξοδος του από αυτή, ο/η υπεύθυνος/η ιατρός αναφέρεται σχετικά, με πρόσθετο σημείωμα, το οποίο συντάσσεται υποχρεωτικά την ίδια μέρα που πραγματοποιείται η κλινική εκτίμηση. Τα σημειώματα αυτά παραδίδονται, το συντομότερο δυνατόν, στον αρμόδιο υπάλληλο που έχει ορισθεί υπεύθυνος/η για τη σύνταξη της Λίστας Χειρουργείου.
   • Ο εν λόγω υπάλληλος λαμβάνοντας υπόψη του το ως άνω σημείωμα, την κατανομή των χειρουργικών τραπεζών και τις ημέρες που χειρουργεί κάθε χειρουργός, ενημερώνει τον ασθενή, με κάθε πρόσφορο τρόπο, για τις διαθέσιμες ημερομηνίες που υπάρχουν μέσα στο χρονικό διάστημα που πρέπει να διενεργηθεί η χειρουργική επέμβαση.
   • Ο υπάλληλος συντάσσει τη Λίστα βάσει των παραπάνω στοιχείων, χωριστά για κάθε κλινική ή τμήμα του νοσοκομείου, η οποία, αφού εγκριθεί ως προς την ανάρτησή της από τον Αναπληρωτή Διοικητή ή τον Διοικητή (όταν δεν υπάρχει Αν. Διοικητής), παραδίδεται στην αρμόδια κλινική και στην επιτροπή χειρουργείου προκειμένου να καταρτιστεί το πρόγραμμα χειρουργείου.Η Λίστα αναρτάται στον ιστότοπο του νοσοκομείου και ανανεώνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας, αφού ληφθούν υπόψη και τα εκτελεσθέντα χειρουργεία.Ο υπάλληλος παρακολουθεί την ομαλή εκτέλεση της σειράς προτεραιότητας που έχει καθοριστεί με τη Λίστα, καθώς και τις αλλαγές που ενδέχεται να προκύψουν λόγω επαναξιολόγησης της σοβαρότητας του περιστατικού (με το πρόσθετο σημείωμα από τον υπεύθυνο ιατρό) ή της αποδεδειγμένης αδυναμίας του ασθενούς να προσέλθει την ημερομηνία που του έχει ανακοινωθεί κ.λπ.Σε κάθε περίπτωση, ο ασθενής ενημερώνεται έγκαιρα για κάθε μεταβολή που τον αφορά και αντιστοίχως ο ασθενής οφείλει να ενημερώσει σε περίπτωση κωλύματός του.
   • Στη Λίστα καταχωρούνται:
    • (1) ο μοναδικός αριθμός που δίνεται σε κάθε ασθενή,κατά την εγγραφή του για την ένταξή του στη Λίστα,
    • (2) το είδος του χειρουργείου,
    • (3) η κατηγορία στην οποία εντάσσεται το περιστατικό,
    • (4) η ημερομηνία κλινικής εκτίμησης της κατάστασης του ασθενούς,
    • (5) η ημερομηνία της χειρουργικής επέμβασης
   • Πίνακας ορισμού των κατηγοριών των χειρουργικών επεμβάσεων, με βάση την εκτιμώμενη δυνατότητα χρόνου αναμονής:
    Κατηγορία Εκτίμηση περιστατικών Εκτιμώμενος χρόνος αναμονής μέχρι την πραγματοποίηση της επέμβασης
    1 Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα Μέχρι 2 εβδομάδες
    2 Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα 3-6 εβδομάδες
    3 Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη 7-12 εβδομάδες
    4 Περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη 12-24 εβδομάδες
    5 Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη 24 εβδομάδες και πάνω

    Ο παραπάνω πίνακας θα πρέπει να παρουσιάζεται επίσης σε κάθε ιστότοπο, ώστε να γίνεται κατανοητή η κατηγοριοποίηση των περιστατικών.

  3. Την ευθύνη της τήρησης της Λίστας φέρει η Επιτροπή Χειρουργείου.
  4. Τα επείγοντα περιστατικά δεν εντάσσονται στη διαδικασία της Λίστας. Προκειμένου να χαρακτηριστεί κάποιο περιστατικό ως επείγον, θα πρέπει να έχει εκτιμηθεί ανάλογα είτε στο ΤΕΠ, είτε στην κλινική που νοσηλεύεται από χειρουργό που εφημερεύει. Η επιτροπή χειρουργείου ενημερώνει κάθε μέρα με έγγραφό της τον Αν. Διοικητή ή τον Διοικητή, όταν ο πρώτος δεν υπάρχει, για τα επείγοντα χειρουργεία που διενεργήθηκαν την προηγούμενη ημέρα (αριθμός, είδος, ονόματα χειρουργού, αναισθησιολόγου και γιατρού που εξέτασε τον ασθενή, κα). Πίνακας με τα διενεργηθέντα επείγοντα χειρουργεία συντάσσεται και αναρτάται κάθε 15νθήμερο στον ιστότοπο κάθε Νοσοκομείου. Στον πίνακα καταχωρούνται: (α) το είδος του χειρουργείου, (β) η ημερομηνία της χειρουργικής επέμβασης.
  5. Οι ασθενείς που θεωρούν ότι παραβιάζεται η σειρά προτεραιότητας μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών υπηρεσιών υγείας του σχετικού νοσοκομείου.
  6. Στη Λίστα θα συμπεριληφθούν και όλες οι επεμβάσεις που εκκρεμούν.
  7. Οι Διοικήσεις των νοσοκομείων οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των αναφερομένων, μέσα σε τρεις μήνες από την έκδοση της απόφασης αυτής.
  8. Οι διαδικασίες για την κατάρτιση της Λίστας Χειρουργείου θα υπόκεινται σε βελτιώσεις, με απώτερο στόχο τη βέλτιστη λειτουργία της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργό
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ