Το Γενικό Νοσοκομείο ΦΛΩΡΙΝΑΣ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφτεί τον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ στη ιστοσελίδα των «Διαβουλεύσεων» και να συμμετάσχει στη Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για το υπό προμήθεια είδος «αναισθησιολογικό συγκρότημα (cpv: 33172100-7)».

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί αρχικές Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης. Οι τεχνικές προδιαγραφές θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου ΦΛΩΡΙΝΑΣ. Η διαβούλευση θα διεξαχθεί με ανοιχτή διαδικασία μη δεσμευτικής συμμετοχής των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλον τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσου ενστάσεις η ερωτήματα κατά την περίοδο δημοσίευσης ως την αποσφράγιση των προσφορών. Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα 20 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr).

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές επισυνάπτονται σε μορφή pdf.

Δείτε τις Τεχνικές Προδιαγραφές Αναισθησιολογικού Συγκροτήματος εδώ.

Leave a reply