ΣΟΧ 1/2018

Το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων , για ανάγκες καθαριότητας  του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας και των μονάδων αυτού, ΚΕΦΙΑΠ Φλώρινας και ΚΕΦΙΑΠ  ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ν. ΦΛΏΡΙΝΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 7 συνοδευμένη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά  και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο , εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή θεωρημένη από δημόσια αρχή, στη Γραμματεία του Γ.Ν. Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»  Ταχ. Δ/νση: Εγνατίας 9 ΤΚ 53100 Φλώρινα.

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής , το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία του φακέλου της αποστολής, όπου μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από 7-11-2018 ημέρα Τετάρτη  κατά τις εργάσιμες ημέρες  και τις ώρες από 08,30 π.μ. έως 13,30 π.μ.

ΣΧΕΤΙΚΑ:

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018
2.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018
3.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 31-03-2017
4.ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 7

Leave a reply