Το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για ανάγκες καθαριότητας  συνολικά είκοσι (20) ατόμων εκ των οποίων : δεκαέξι (16) για το Νοσοκομείο Φλώρινας, τρεις  (3)  για το ΚΕΦΙΑΠ Αμυνταίου Ν. Φλώρινας και έναν (1)  για το ΚΕΦΙΑΠ Φλώρινας,

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικο ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 7 συνοδευμένη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά  και να την υποβάλουν είτε αυτοπρόσωπος , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο , εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή θεωρημένη από δημόσια αρχή, στη Γραμματεία του Γ.Ν. Φλώρινας ΄΄ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ΄΄ Ταχ. Δ/νση : Εγνατίας 9 ΤΚ 53100 Φλώρινα.

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής , το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία του φακέλου της αποστολής, όπου μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από 16-11-2017 ημέρα Πέμπτη  κατά τις εργάσιμες ημέρες  και τις ώρες από 08,30 π.μ. έως 13,30 π.μ.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ:

  1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2017
  2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2017
  3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 31-03-2017
  4. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 7
Leave a reply