Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Σύμφωνα με την απόφαση με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π. 97286/16 και με θέμα «Τροποποίηση(3η) της με αριθμ.πρωτ.Α1β/Γ.Π. 26279/08-07-2016 απόφασης με θέμα Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας», τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας να έχουν πλέον ως ακολούθως:

  1. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, του κλάδου ΠΕ Δοικητικού –Λογιστικού, Προϊσταμένη Υποδ/νσης Διοικητικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Φλώρινας, με αναπληρωματικό μέλος την ΖΟΥΜΠΟΥ ΜΕΛΑΝΙΑ, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
  2. ΜΠΑΤΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού, Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικής Υπηρεσίας του ΓΝ Φλώρινας, με αναπληρωματικό μέλος τη ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Ανάπτυξης, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
  3. ΜΑΛΑΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, Προϊσταμένη Δ/νσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στο ΓΝ Φλώρινας, με αναπληρωματικό μέλος την ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, με βαθμό Α΄, που υπηρετεί ομοίως στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
  4. Όταν το Συμβούλιο κρίνει θέματα του μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού ΙΔΑΧ, ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 63 του ν.1943/91 (ΦΕΚ 50 Α΄) «Σε περίπτωση που δεν εκλέχτηκαν ιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων ή εκλέχτηκε μόνο ένας, για την ύπαρξη απαρτίας αρκεί η παρουσία τριών μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου».

Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται η ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, με αναπληρώτρια την ΜΑΛΑΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται την ΓΙΑΒΡΑΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Α΄, με αναπληρωματικό μέλος τον ΠΕΤΡΟΥΣΙΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, του κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων, με βαθμό Α´. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π. 26279/08-07-2016 και με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας» (ΑΔΑ: 7ΧΜΙ465ΦΥΟ-ΔΕΩ), Α1β/Γ.Π.57542/25-08-2016 (ΑΔΑ: Ω259465ΦΥΟ-ΗΦΣ), Α1β/Γ.Π.65316/08-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΤΞ8465ΦΥΟ-ΛΒΞ).