Διοικητικό Συμβούλιο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.67219
Παράλληλη άσκηση καθηκόντων του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ – ΜΠΟ-ΔΟΣΑΚΕΙΟ» και στο Γενικό Νοσοκομείο ΦΛΩΡΙ-ΝΑΣ «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α) Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/22-4-2005/Α΄): «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

β) Του ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α’/9-2-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων, εποπτευόμενων από το Υπουργείο    Υγείας και Κ.Α. και λοιπές διατάξεις».

γ) Του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

δ) Του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ.».

ε) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 3918/ 2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α/2-3-2011).

στ) Του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/1-3-2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου: «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες διατάξεις».

ζ)Του άρθρου34 του ν.4461/2017(ΦΕΚ38/Α/28-03-2017) «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις».

η) Του π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173/Α/28-08-2014), όπως ισχύει.

θ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23-09-2015).

 1. Τις αποφάσεις:

α) Αριθμ. Υ25/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού με περιεχόμενο την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη (ΦΕΚ 2144/ Β/6-10-2015).

 1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α2β/Γ.Π. οικ. 55708/20-7-2016 (ΦΕΚ 407/ΥΟΔΔ/27-07-2016 και ΦΕΚ 462/ΥΟΔΔ/2-9-2016 διόρθωσης σφάλματος, Α. .Α.: 7Υ0Λ465ΦΥΟ-027) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με την οποία διορίσθηκε ως Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ – ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», ο Χιωτίδης Γεώργιος του Θεοδώρου.
 2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α2β/Γ.Π.οικ.41337/3-6-2016 (ΦΕΚ 322/ΥΟΔΔ/21-6-2016, Α. .Α.: ΨΤΖΝ465ΦΥΟ-2Τ1) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με την οποία διορίσθηκε ως Διοικητής του Γ.Ν. Φλώρινας, ο Κοτοπούλης Νικόλαος του Αποστόλου.
 3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 65606/28-08-2017 (ΦΕΚ 422/ ΥΟΔΔ/31-08-2017, Α. .Α.: ΩΗ17465ΦΥΟ – 1Υ8) κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με την οποία λύθηκε πρόωρα η θητεία του Κοτοπούλη Νικολάου του Αποστόλου από Διοικητή του Γ.Ν. Φλώρινας.
 4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ. 117/21-08-2017 έγγραφο του γραφείου Υπουργού Υγείας σχετικά με την πρόωρη παύση του Διοικητή Γ.Ν. Φλώρινας, αποφασίζουμε:
  Ορίζουμε τον ΧΙΩΤΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Θεοδώρου, με ΑΔΤ: ΑΗ793542, Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ – ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας του Υπουργείου Υγείας, ως Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας, αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, για ορισμένο χρόνο και συγκεκριμένα μέχρι τον ορισμό του νέου Διοικητή ή, εφόσον προηγηθεί χρονικά, μέχρι την επιλογή νέου Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας.
  (Αριθμ. βεβ. εγγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6386164291/20-07-2016).
  (Αριθμ. βεβ. Γ΄ .Ο.Υ. Υπουργείου Υγείας: 3278/4-9-2017). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ