1.1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε στη διακήρυξη εδώ.